About Us

konstruktorskoe byuro” />Конструкторсько-технологічне бюро «Альфа-К17» було створене й призначене для розробки техніки нового покоління, щоби забезпечити виробників сучасним нестандартним обладнанням, засобами механізації і автоматизації виробництва. Сегменти галузей промисловості – будівельна, гірська, машинобудівна, енергетична, хімічна та інші.

 

КТБ «Альфа-К17» з дослідно-експериментальним виробництвом вирішує завдання по створенню і впровадженню у виробництво нової техніки, розробці різних пристроїв або їх окремих частин, виконує оснащення виробництва новими видами нестандартного обладнання і технологічної оснастки. За рахунок оптимізації технологічного процесу на виробничих підприємствах досягається істотне збільшення продуктивності праці, зменшення витрат енергії та матеріалів, поліпшення загальнотехнічних показників, зниження собівартості продукції, що випускається, збільшує її конкурентоспроможність.

 

У сфері професійних інтересів наших фахівців:

 • Науково-дослідні роботи (НДР). Мета – розробка виробів, що використовують нові науково-конструктивні принципи і передові технології, які підвищують технічний рівень виробів;
 • Вирішення спеціальних проблем, що покращує якість продукції, експлуатаційні властивості техніки;
 • Обгрунтування економічної доцільності конструкторських і технологічних рішень.
 • Дослідно-конструкторські роботи (ДКР). Мета – створення промислових зразків нової техніки – комплексів і систем машин, агрегатів, верстатів, вузлів і приладів.
 • Власне дослідно-експериментальне виробництво, що дозволяє виготовити прототипи виробів і діючі зразки за технічною документацією, розробленою КТБ «Альфа-К17» на підставі Технічного завдання (ТЗ) Замовника.
 • Ініціативні конструкторські розробки з модернізації устаткування, яке застосовується на Вашому підприємстві. Мета – вдосконалення технічних можливостей обладнання на підставі експертної оцінки. Досягаються: усунення морального зносу, оптимізація режимів і параметрів експлуатації обладнання з урахуванням специфічних умов конкретного виробництва.
 • Перспективні проекти розроблені фахівцями КТБ, які покликані забезпечити стабільне майбутнє Вашого підприємства.

Наш досвід роботи в поєднанні зі штатом інженерів найвищої кваліфікації дозволяє вирішувати завдання будь-якого рівня складності і успішно їх реалізовувати у встановлені терміни з заданим рівнем якості.

 

Неповний список технічних проектів, створених і впроваджених у виробництво колективом КТБ:

 • Вібролотки і віброживильники для сипучих матеріалів та бетонних сумішей;
 • Стрічкові конвеєрні системи з автоматизованим управлінням для транспортування сипучих матеріалів і бетонних сумішей;
 • Напівавтоматична установка для виготовлення зварних арматурних каркасів залізобетонних паль;
 • Пневмотранспортні насоси з автоматизованою системою управління;
 • Універсальний подрібнювач деревини для отримання фракційної тріски;
 • Системи аспірації і пиловловлювання для конвеєрів;
 • Пневматичні струменеві і камерні насоси для перекачки сипучих матеріалів;
 • Розвантажувальні відсікачі вантажних потоків для стрічкових конвеєрів;
 • Лабораторний шнековий дозатор-живильник сипучих матеріалів;
 • Розподільник потоку сипучих матеріалів для системи пневматичного транспорту;
 • Комплекс приймання і розвантаження сипучих матеріалів;
 • Бетонозмішувач лабораторний БЛП-20 планетарного типу для приготування і дослідження жорстких бетонних сумішей;
 • Транспортна вантажна платформа ТВП-25 для перевезення великогабаритних вантажів довжиною до 10 м і вагою до 25 тонн.

konstruktorskoe byuro” />Конструкторско-технологическое бюро «Альфа-К17» создано и предназначено для разработки техники нового поколения, чтобы обеспечить производителей современным нестандартным оборудованием, средствами механизации и автоматизации.

Сегменты отраслей промышленности – строительная, горная, машиностроительная, энергетическая, химическая и другие.

КТБ «Альфа-К17» с опытно-экспериментальным производством решает задачи по созданию и внедрению в производство новой техники, разработке различных устройств или их отдельных частей, производит оснащение производства новыми видами нестандартного оборудования и технологической оснастки. За счет оптимизации технологического процесса на производственных предприятиях достигается существенное увеличение производительности труда, уменьшение расхода энергии и материалов, улучшение общетехнических показателей, снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличивающее ее конкурентоспособность.

В сфере профессиональных интересов наших специалистов:

 • Научно-исследовательские работы (НИР). Цель – разработка изделий, использующих новые научно-конструктивные принципы и передовые технологии, которые повышают технический уровень выпускаемых изделий; разрешение специальных проблем, улучшающее качество продукции, эксплуатационные свойства техники; обоснование экономической целесообразности конструкторских и технологических решений. 
 • Опытно-конструкторские работы (ОКР). Цель – создание промышленных образцов новой техники – комплексов и систем машин, агрегатов, станков, узлов и приборов. Собственное опытно-экспериментальное производство позволяет изготовить прототипы изделий и действующие образцы по технической документации, разработанной  КТБ «Альфа-К17» на основании Технического задания Заказчика.
 • Инициативные конструкторские разработки по модернизации оборудования, применяемого на Вашем предприятии. Цель – совершенствование технических возможностей оборудования на основании экспертной оценки. Достигаются: устранение морального износа, оптимизация режимов и параметров эксплуатации оборудования с учетом специфических условий конкретного производства. Перспективные проекты разработанные специалистами КТБ, призваны обеспечить стабильное будущее Вашему предприятию.

Наш опыт работы в сочетании со штатом инженеров высочайшей квалификации позволяет решать задачи любого уровня сложности и успешно их реализовывать в установленные сроки с заданным уровнем качества.

Неполный список технических проектов, созданных и внедренных в производство коллективом КТБ:

 • Вибролотки и вибропитатели для сыпучих материалов и бетонных смесей;
 • Ленточные конвейерные системы с автоматизированным управлением для транспортирования сыпучих материалов и бетонных смесей;
 • Полуавтоматическая установка для изготовления сварных арматурных каркасов железобетонных свай;
 • Пневмотранспортные насосы с автоматизированной системой управления;
 • Универсальный измельчитель древесины для получения фракционной щепы;
 • Системы аспирации и пылеулавливания для конвейеров;
 • Пневматические струйные и камерные насосы для перекачки сыпучих материалов;
 • Разгрузочные отсекатели грузовых потоков транспортируемого материала для ленточных конвейеров;
 • Лабораторный шнековый дозатор-питатель сыпучих материалов;
 • Распределитель потока сыпучих материалов для системы пневматического транспорта;
 • Комплекс приемки и разгрузки сыпучих материалов;
 • Бетоносмеситель лабораторный БЛП-20 планетарного типа для приготовления и исследования жестких бетонных смесей;
 • Транспортная грузовая платформа ТВП-25 для перевозки крупногабаритных грузов длиной до 10 м и весом до 25 тонн.

konstruktorskoe byuro” />Конструкторско-технологическое бюро «Альфа-К17» создано и предназначено для разработки техники нового поколения, чтобы обеспечить производителей современным нестандартным оборудованием, средствами механизации и автоматизации. Сегменты отраслей промышленности – строительная, горная, машиностроительная, энергетическая, химическая и другие.

 

КТБ «Альфа-К17» с опытно-экспериментальным производством решает задачи по созданию и внедрению в производство новой техники, разработке различных устройств или их отдельных частей, производит оснащение производства новыми видами нестандартного оборудования и технологической оснастки.

 

За счет оптимизации технологического процесса на производственных предприятиях достигается существенное увеличение производительности труда, уменьшение расхода энергии и материалов, улучшение общетехнических показателей, снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличивающее ее конкурентоспособность.

 

В сфере профессиональных интересов наших специалистов:

 • Научно-исследовательские работы (НИР). Цель –  разработка изделий, использующих новые научно-конструктивные принципы и передовые технологии, которые повышают технический уровень выпускаемых изделий; разрешение специальных проблем, улучшающее качество продукции, эксплуатационные свойства техники; обоснование экономической целесообразности конструкторских и технологических решений. 
 • Опытно-конструкторские работы (ОКР). Цель – создание промышленных образцов новой техники — комплексов и систем машин, агрегатов, станков, узлов и приборов. Собственное опытно-экспериментальное производство позволяет изготовить прототипы изделий и действующие образцы по технической документации, разработанной  КТБ «Альфа-К17» на основании Технического задания (ТЗ) Заказчика.
 • Инициативные конструкторские разработки по модернизации оборудования, применяемого на Вашем предприятии.   Цель – совершенствование технических возможностей оборудования на основании экспертной оценки. Достигаются: устранение морального износа, оптимизация режимов и параметров эксплуатации оборудования с учетом специфических условий конкретного производства . Перспективные проекты разработанные специалистами КТБ, призваны обеспечить стабильное будущее Вашему предприятию.

 

Наш опыт работы в сочетании со штатом инженеров высочайшей квалификации позволяет решать задачи любого уровня сложности и успешно их реализовывать в установленные сроки с заданным уровнем качества.

 

Далеко неполный список технических проектов, созданных и внедренных в производство коллективом КТБ:

 • Вибролотки и вибропитатели для сыпучих материалов и бетонных смесей;
 • Ленточные конвейерные системы с автоматизированным управлением для транспортирования сыпучих материалов и бетонных смесей;
 • Полуавтоматическая установка для изготовления сварных арматурных каркасов железобетонных свай;
 • Пневмотранспортные насосы с автоматизированной системой управления;
 • Универсальный измельчитель древесины для получения фракционной щепы;
 • Системы аспирации и пылеулавливания для конвейеров;
 • Пневматические струйные и камерные насосы для перекачки сыпучих материалов;
 • Разгрузочные отсекатели грузовых потоков транспортируемого материала для ленточных конвейеров;
 • Лабораторный шнековый дозатор-питатель сыпучих материалов;
 • Распределитель потока сыпучих материалов для системы пневматического транспорта;
 • Комплекс приемки и разгрузки сыпучих материалов;
 • Бетоносмеситель лабораторный БЛП-20 планетарного типа для приготовления и исследования жестких бетонных смесей;
 • Транспортная грузовая платформа ТВП-25 для перевозки крупногабаритных грузов длиной до 10 м и весом до 25 тонн.

конструкторское бюро” />Наш досвід роботи в поєднанні зі штатом інженерів найвищої кваліфікації дозволяє вирішувати завдання будь-якого рівня складності і успішно їх реалізовувати у встановлені терміни з заданим рівнем якості.

 

Далеко неповний список технічних проектів, створених і впроваджених у виробництво колективом КТБ:

 • Вібролотки і віброживильники для сипучих матеріалів та бетонних сумішей;
 • Стрічкові конвеєрні системи з автоматизованим управлінням для транспортування сипучих матеріалів і бетонних сумішей;
 • Напівавтоматична установка для виготовлення зварних арматурних каркасів залізобетонних паль;
 • Пневмотранспортні насоси з автоматизованою системою управління;
 • Універсальний подрібнювач деревини для отримання фракційної тріски;
 • Системи аспірації і пиловловлювання для конвеєрів;
 • Пневматичні струменеві і камерні насоси для перекачки сипучих матеріалів;
 • Розвантажувальні відсікачі вантажних потоків для стрічкових конвеєрів;
 • Лабораторний шнековий дозатор-живильник сипучих матеріалів;
 • Розподільник потоку сипучих матеріалів для системи пневматичного транспорту;
 • Комплекс приймання і розвантаження сипучих матеріалів;
 • Бетонозмішувач лабораторний БЛП-20 планетарного типу для приготування і дослідження жорстких бетонних сумішей;
 • Транспортна вантажна платформа ТВП-25 для перевезення великогабаритних вантажів довжиною до 10 м і вагою до 25 тонн.

konstruktorskoe byuro” />Конструкторсько-технологічне бюро «Альфа-К17» було створене й призначене для розробки техніки нового покоління, щоби забезпечити виробників сучасним нестандартним обладнанням, засобами механізації і автоматизації виробництва.

Сегменти галузей промисловості – будівельна, гірська, машинобудівна, енергетична, хімічна та інші.

КТБ «Альфа-К17» з дослідно-експериментальним виробництвом вирішує завдання по створенню і впровадженню у виробництво нової техніки, розробці різних пристроїв або їх окремих частин, виконує оснащення виробництва новими видами нестандартного обладнання і технологічної оснастки.

За рахунок оптимізації технологічного процесу на виробничих підприємствах досягається істотне збільшення продуктивності праці, зменшення витрат енергії та матеріалів, поліпшення загальнотехнічних показників, зниження собівартості продукції, що випускається, збільшує її конкурентоспроможність.

 У сфері професійних інтересів наших фахівців:

 • Науково-дослідні роботи (НДР). Мета – розробка виробів, що використовують нові науково-конструктивні принципи і передові технології, які підвищують технічний рівень виробів;
 • Вирішення спеціальних проблем, що покращує якість продукції, експлуатаційні властивості техніки;
 • Обгрунтування економічної доцільності конструкторських і технологічних рішень.
 • Дослідно-конструкторські роботи (ДКР). Мета – створення промислових зразків нової техніки – комплексів і систем машин, агрегатів, верстатів, вузлів і приладів.
 • Власне дослідно-експериментальне виробництво, що дозволяє виготовити прототипи виробів і діючі зразки за технічною документацією, розробленою КТБ «Альфа-К17» на підставі Технічного завдання (ТЗ) Замовника.
 • Ініціативні конструкторські розробки з модернізації устаткування, яке застосовується на Вашому підприємстві. Мета – вдосконалення технічних можливостей обладнання на підставі експертної оцінки. Досягаються: усунення морального зносу, оптимізація режимів і параметрів експлуатації обладнання з урахуванням специфічних умов конкретного виробництва.
 • Перспективні проекти розроблені фахівцями КТБ, які покликані забезпечити стабільне майбутнє Вашого підприємства.

Наш досвід роботи в поєднанні зі штатом інженерів найвищої кваліфікації дозволяє вирішувати завдання будь-якого рівня складності і успішно їх реалізовувати у встановлені терміни з заданим рівнем якості.

Далеко неповний список технічних проектів, створених і впроваджених у виробництво колективом КТБ:

 • Вібролотки і віброживильники для сипучих матеріалів та бетонних сумішей;
 • Стрічкові конвеєрні системи з автоматизованим управлінням для транспортування сипучих матеріалів і бетонних сумішей;
 • Напівавтоматична установка для виготовлення зварних арматурних каркасів залізобетонних паль;
 • Пневмотранспортні насоси з автоматизованою системою управління;
 • Універсальний подрібнювач деревини для отримання фракційної тріски;
 • Системи аспірації і пиловловлювання для конвеєрів;
 • Пневматичні струменеві і камерні насоси для перекачки сипучих матеріалів;
 • Розвантажувальні відсікачі вантажних потоків для стрічкових конвеєрів;
 • Лабораторний шнековий дозатор-живильник сипучих матеріалів;
 • Розподільник потоку сипучих матеріалів для системи пневматичного транспорту;
 • Комплекс приймання і розвантаження сипучих матеріалів;
 • Бетонозмішувач лабораторний БЛП-20 планетарного типу для приготування і дослідження жорстких бетонних сумішей;
 • Транспортна вантажна платформа ТВП-25 для перевезення великогабаритних вантажів довжиною до 10 м і вагою до 25 тонн.

The website currently does not contain information